TH Market Site General Information

จากการส่งแบบฟอร์มนี้ *

Volvo Trucks ให้ความสําาคัญกับรายชื่อผู้ติดต่อ ของเรา และในส่วนของ GDPR เราต้องการแจ้ง ให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลที่เราจัด เก็บข้อมูลของคุณไว้ในระบบของเรา การติดต่อท่านกลั .